Com citar i referenciar articles de la Viquipèdia


 

Tota la informació que conté la Viquipèdia és pot usar per generar nou coneixement. Ara bé cal seguir unes  pautes mínimes per poder fer el seguiment   d’aquesta funció de font.  Per una banda s’ha de ser curós al reproduir directa o indirectament el text manllevat, i per altra,  s’ha de mencionar l’article  d’on s’ha extret de manera precisa per a que es pugui contrastar

 

 

 

[Imatge [3]]

 

[1] Marquina, Julián. Cómo hacer las referencoias bibliográficas de los artículos de las Wikipedia que utilizas en tus trabajos. Julian Marquina [Blog] 15/11/2018. [Consulta feta: 27/11/201]
[2] Wikipedia: Citar Wikipedia. [Internet][Consulta feta: 27/11/2019]
[3] Citing sources  St. Cloud Technical & Community College 

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *